Statut

ROZDZIAŁ I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Nowe Centrum zwana w dalszej części Statutu Fundacją, ustanowiona przez Fundatora Michała Furmana aktem notarialnym z dnia 04.09.2012 r., sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Piotra Tomaszka w  Krakowie, ul. Karmelicka 36/3 , działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami niniejszego Statutu.
 2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Kraków.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony z zastrzeżeniem § 16.

§ 5

 1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę, o wzorze ustalonym przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6

Fundacja może tworzyć ośrodki, biura, filie, a także przystępować do innych spółek i fundacji.

 ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 § 7

1. Cele Fundacji obejmują poniższe zagadnienia:

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 2. Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomicznym, kulturowym i cyfrowym.
 3. Pomoc społeczna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Szerzenie idei humanizmu i propagowania postaw tolerancji.
 5. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
 6. Działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji osób starszych.
 7. Działalność charytatywna.
 8. Upowszechnianie edukacji obywatelskiej i międzykulturowej.
 9. Promowanie postawy patriotycznej oraz wspieranie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
 10. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 11. Działania na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin.
 12. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie
 13. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 14. Promocja równości kobiet i mężczyzn.
 15. Działalność na rzecz integracji oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 16. Edukacja turystyczna oraz organizowanie wypoczynku.
 17. Promowanie i inicjowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
 18. Promowanie zdrowego trybu życia i wspieranie działań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.
 19. Upowszechnianie kultury oraz umożliwianie aktywnego i bezpośredniego kontaktu z kulturą i sztuką, a także budowanie pomostów międzykulturowych.
 20. Pomoc humanitarna.
 21. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, praw dziecka, wspomaganie rozwoju demokracji.
 22. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.
 23. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 24. Ekologia i ochrona środowiska, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 25. Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnym charakterze i celach działania, współpraca międzysektorowa.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Podejmowanie działań psychologicznych, pedagogicznych, profilaktycznych i prawnych na rzecz osób potrzebujących.
 2. Prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej, informacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki uzależnień, patologii społecznych, dyskryminacji, wykluczenia społecznego.
 3. Organizowanie zbiórek charytatywnych.
 4. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, koncertów, festiwali, wystaw, wycieczek, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz innych wydarzeń kulturalnych.
 5. Organizowanie i promocję wolontariatu.
 6. Wydawanie publikacji, materiałów edukacyjno-informacyjnych, materiałów promocyjnych w zakresie celów, dla realizacji których została powołana Fundacja.
 7. Inicjowanie i organizowanie innowacyjnych sposobów pomocy społecznej, w tym streetworkingu, networkingu, partyworkingu, itp.
 8. Poradnictwo na rzecz osób potrzebujących.
 9. Realizowanie projektów na rzecz społeczności lokalnej.
 10. Angażowanie się w kampanie ogólnopolskie zgodne z celami statutowymi Fundacji.
 11. Współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
 12. Prowadzenie badań naukowych w zakresie zagadnień objętych celami statutowymi Fundacji.
 13. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej.
 14. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Fundacji.
 15. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo–wychowawczych i edukacyjnych.
 16. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu.
 17. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.

3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalności innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność zbieżna jest z jej celami statutowymi.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność statutową.

 § 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w gotówce w wysokości 1000 zł. (tysiąc złotych).

§ 10

1. Fundacja gromadzi środki pieniężne i finansowe dla realizacji celów statutowych.

2. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących z:

 1. majątku własnego Fundacji;
 2. dotacji, grantów, subwencji, darowizn, spadków, zapisów od osób i instytucji;
 3. dochodów ze zbiórek publicznych;
 4. odsetek bankowych, lokat w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe;
 5. innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady Fundacji podjętą na wniosek Zarządu.

3. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przyjęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 11

Organami Fundacji są:

1. Konwent Fundatorów;

2. Rada Fundacji, zwana w dalszej części „Radą”,

3. Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części „Zarządem”.

§ 12

1. Konwent Fundatorów składa się z Fundatora.

2. W przypadku trwałej niemożności pełnienia obowiązków Fundatora, Fundator wskazuje inną osobę na to stanowisko i na piśmie przekazuje jej zakres obowiązków z prawem dalszego przekazywania w tej samej formie.

3. Do obowiązków Konwentów Fundatorów należy:

 1. dokonywanie zmian w Statucie, po zasięgnięciu opinii Rady;
 2. powoływanie i odwoływanie członków Rady i członków Zarządu;
 3. zatwierdzanie planów i programów działania Fundacji;
 4. wnioskowanie do wszystkich organów w sprawach należących do kompetencji tych organów;
 5. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia się z inną fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji.

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem inicjatywnym i kontrolnym Fundacji, stanowiącym w sprawach przewidzianych Statutem.

2. Rada składa się z co najmniej 3 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza Rady, powoływanych przez Konwent Fundatorów.

3. Kadencja Rady jest nieograniczona w czasie z zastrzeżeniem p.14 tego paragrafu.

4. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

5. Do ważności uchwał Rady konieczna jest obecność co najmniej połowy jej członków.

6. Uchwały podejmowane przez Radę zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7. Do zakresu działań Rady należy:

 1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 3. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania;
 4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
 5. wykonywanie zadań kontrolnych w stosunku do Zarządu,
 6. opiniowanie organizacji wewnętrznej Fundacji;
 7. kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji;
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielania mu absolutorium;
 9. inicjowanie zmian w Statucie, w tym również jego celów i sposobów ich realizacji;
 10. określanie źródeł finasowania działalności Fundacji.

8. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji nie rzadziej niż raz w roku.

9. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

10. Członkowie Rady mogą pisemnie upoważnić pełnomocnika do reprezentowania i oddania głosu w jego imieniu na posiedzeniu Rady. Pełnomocnikiem może być inny członek Rady.

11. Uchwały Rady mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem, iż wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na piśmie na taki tryb.

12. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

13. Członkowie Rady nie mogą:

 1. być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

14. Członkostwo w Radzie ustaje z powodu:

 1. odwołania;
 2. pisemnej rezygnacji;
 3. objęcia funkcji członka Zarządu;
 4. śmierci.

 § 14

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 1 osoby, powołanej na stanowisko Prezesa na czas nieoznaczony przez Konwent Fundatorów po konsultacjach z Radą.

2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje (w przypadku odwołania po zasięgnięciu opinii Rady) Konwent Fundatorów.

5. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

6. Do obowiązków Zarządu należy:

 1. prowadzenie działalności statutowej Fundacji,
 2. zarządzanie majątkiem i dochodami Fundacji,
 3. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Fundacji;
 4. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 5. podejmowanie uchwał w zakresie przeznaczenia i wykorzystania dochodów Fundacji;
 6. opracowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
 7. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 8. podejmowanie inicjatyw w sprawie zmian w statucie;
 9. prowadzenie wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji.

7. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa.

8. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes, a w przypadku jego nieobecności – osoba przez niego wskazana.

9. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

10. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Fundacji.

11. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Fundacji

12. Zarząd może ustanowić pełnomocników do kierowania jednostkami organizacyjnymi Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.

13. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku odwołania, śmierci lub rezygnacji członka Zarządu.

ROZDZIAŁ V

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 15

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją w przypadku, gdy może to zapewnić skuteczniejsze realizowanie celów statutowych.

2. Połączenie z inną fundacją nie może spowodować zmiany celów statutowych Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Konwent Fundatorów po konsultacjach z Radą.

ROZDZIAŁ VI

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 16

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Konwent Fundatorów na wniosek Zarządu, po zasięgnięciu opinii Rady.

3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes, chyba że Zarząd wyznaczy innego likwidatora, któremu na okres likwidacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Fundacja może ustanawiać i przyznawać własne honorowe tytuły, dyplomy i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

§ 18

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej w wysokości co najmniej 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych), mogą uzyskać tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

2. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty i nie podlega przeniesieniu.

 § 19

W Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków, organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie.